โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลา

ห้องตรวจรังสีรักษา

(ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่จำเป็นต้องได้รับการฉายรังสีเพื่อการรักษา)