โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลา

การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ เส้นประสาท

(ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์)