โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน

2. ให้บริการรักษาพยาบาลระดับเหนือกว่าตติยภูมิด้วยมาตรฐานระดับสากล และเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และบุคคลากรทางการแพทย์ในทุกหลักสูตร

4. สนับสนุนงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ค่านิยมองค์กร "ACTS +3S"

A: Agility ปรับไว

C: Customer target ให้ใจ  

T: Technology & Innovation ล้ำสมัย  

S: Social devotion ให้สังคม    

เพื่อการให้บริการ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์  มี 3

S Simple - การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่ผู้มารับบริการ เข้าถึงได้ง่าย

Safety - การให้บริการการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

Satisfaction - การให้บริการ ที่ผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจ

 

5 เดือนที่แล้ว
เกี่ยวกับ