โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ

1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน

2. ให้บริการรักษาพยาบาลระดับเหนือกว่าตติยภูมิด้วยมาตรฐานระดับสากล และเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. สนับสนุนการผลิตบัณฑิต และบุคคลากรทางการแพทย์ในทุกหลักสูตร

4. สนับสนุนงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

3 เดือนที่แล้ว
เกี่ยวกับ