พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
       สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ด้วยพระเมตตา วิริยะและอุตสาหะในพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อมและสังคม จนบังเกิดผล ที่ประจักษ์แก่ปวงชน องค์กรและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศจึงน้อมเกล้าฯ ถวายพระเกียรติยกย่อง ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของประเทศและของโลกด้วยถวายพระเกียรติและถวายรางวัลต่าง ๆ ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณะสุข สังคม และสิ่งแวดล้อม และในปี พุทธศักราช 2543 ด้วยเป็นวาระครบ 100 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้ทรงเป็น "บุคคลสำคัญของโลก” นับเป็นความปิติยินดียิ่ง ของปวงชนชาวไทย


home history interior activity contact home history interior activity contact