โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อแพทย์

นรีเวช ฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว

ผศ.พญ.ปิยะมาศ ศักดิ์ศิริวุฒิโฒ
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คลินิกสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
คลินิกวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์
รศ.พญ.ประนอม บุพศิริ
สูตินรีเวชทั่วไป
คลินิกนรีเวชระบบทางเดินปัสสาวะและอุ้งเชิง
กรานหย่อน

รศ.นพ.ชำนาญ เกียรติพีรกุล
สูตินรีเวชทั่วไป
มะเร็งนรีเวช
คลินิกส่องกล้องตรวจทางช่องคลอดและจี้เย็น
รศ.พญ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร
สูตินรีเวชทั่วไป
คลินิกสตรีวัยหมดระดู

อ.พญ.นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
คลินิกสตรีวัยหมดระดู
คลินิกต่อมไร้ท่อนรีเวช

ผศ.พญ.อมรรัตน์ เต็มธนะกิจไพศาล
โรคทางนรีเวช
มะเร็งนรีเวช
ตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
อ.พญ.สุกัญญา ไชยราช
สูตินรีเวชทั่วไป
คลินิกสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
คลินิกวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์
ผศ.นพ.อภิวัฒน์ เอื้ออังกูร
มะเร็งนรีเวช
คลินิกส่องกล้องตรวจทางช่องคลอดและจี้เย็น
ศ.นพ.โกวิท คำพิทักษ์
นรีเวช ผ่าตัดส่องกล้อง
ชายวัยทอง มีบุตรยาก
ผศ.พญ.หลิงหลิง สาลัง
คลินิกผู้มีบุตรยาก
อ.พญ.ศิริฤทัย อำนาจบุดดี
คลินิกผู้มีบุตรยาก
ตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
ผศ.พญ.ภาณิชา วัฒนากมลชัย
คลินิกผู้มีบุตรยาก
ผศ.พญ.พิไลวรรณ กลีบแก้ว
นรีเวชทั่วไป
ตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
ผศ.พญ.รัตนา คำวิลัยศักดิ์
เวชศาสตร์ครอบครัว
คลินิกสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
คลินิกวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์

พญ.จตุพร ดวงกำ
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
คลินิกสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
คลินิกวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์

ผศ.นพ.สงวนโชค ล้วนรัตนากร
มะเร็งนรีเวช
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
รศ.พญ.โฉมพิลาศ จงสมชัย
ตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
คลินิกนรีเวชระบบทางเดินปัสสาวะและอุ้งเชิง
กรานหย่อน

รศ.นพ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล
คลินิกนรีเวชระบบทางเดินปัสสาวะและอุ้งเชิง
กรานหย่อน
รศ.นพ.กนก สีจร
คลินิกผู้มีบุตรยาก
อ.พญ.ศิริฤทัย อำนาจบุดดี
คลินิกผู้มีบุตรยาก
ผศ.พญ.ศรีนารี แก้วฤดี
คลินิกต่อมไร้ท่อนรีเวช
สตรีวัยทอง
รศ.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
นรีเวชทั่วไป
ตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล
ตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
คลินิกสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูง
คลินิกวินิจฉัยและรักษาทารกในครรภ์
รศ.นพ.ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
อ.นพ.นราทัศพล ลิขิตดี
นรีเวชทั่วไป
ตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
คลินิกส่องกล้องตรวจทางช่องคลอดและจี้เย็น

ศัลยกรรมทั่วไป

ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป

ศ.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์
คลินิกความดันโลหิตสูง
ศ.พญ.อรทัย พาชีรัตน์
คลินิกความดันโลหิตสูง
อ. นพ.สิทธิชัย คำใสย์
คลินิกความดันโลหิตสูง

ออร์โธปิดิกส์

ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
คลีนิคกระดูกและข้อ
ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
รศ.นพ.เกรียงไกร วิทยาไพโรจน์
โรคกระดูกและข้อทั่วไป
รศ.นพ.สุรชัย แซ่จึง
คลีนิคกระดูกและข้อ
อ.นพ.กิตติพงษ์ วิทยาไพโรจน์
คลินิกกระดูกและข้อ
ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์
คลินิกโรคกระดูกเด็ก
ผศ.กิติวรรณ วิปุลากร
โรคกระดูกในเด็ก
อ.พญ.นัธทมน วงศ์บา
โรคกระดูกและข้อทั่วไป

อ.พญ.วิชชาภรณ์ วิทยาคม
ข้อสะโพกและข้อเข่า
ศ.นพ.สุกิจ แสงนิพันธ์กูล
โรคข้อเข่าและข้อตะโพก
OPD วันอังคาร
ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
อ.นพ.พงศธร ชัยเลิศพงษา
โรคกระดูกและข้อทั่วไป
อ.นพ.ณัฐพล ถวิลไพร
โรคกระดูกและข้อทั่วไป
รศ.พญ.สุรัตน์ เจียรณ์มงคล
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
ผศ.นพ.อาทิตย์ บุญรอด
โรคกระดูกและข้อ
เวชศาสตร์การกีฬา การบาดเจ็บจากกีฬา
ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์
โรคกระดูกสันหลัง
อ.นพ.เศรษฐพล วัฒนากมลชัย
โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย
โรคภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์
อ.นพ.ชัยยศ วินิจไพโรจน์
โรคกระดูกและข้อ
อ.นพ.ปัญญวัฒน์ อภิวัฒนกุล
โรคกระดูกและข้อ
ศ.นพ.พลศักดิ์ จีระวิพูลวรรณ
โรคเนื้องอกของกระดูก
อ.นพ.ภัทร เหล่าภัทรเกษม
โรคภยันตรายทางออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์การกีฬา
อ.นพ.กมลศักดิ์ สุคนธมาน
คลินิกกระดูกและข้อ
อ.พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี
คลินิกกระดูกและข้อ
โรคมะเร็งกระดูก
รศ.นพ.ทวีโชค วิษณุโยธิน
คลินิกกระดูกและข้อ
รศ.นพ.วินัย ศิริชาติวาปี
โรคเนื้องอกของกระดูก
ผศ.นพ.ฤทธิ์ อภิญญาณกุล
โรคข้อเข่าและข้อตะโพก

อายุรกรรม 8

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
โรคระบบประสาทและสมอง