โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

งานเลขานุการโรงพยาบาล


วิสัยทัศน์  (vision) :

          เป็นศูนย์ประสานงานฝ่ายสนับสนุนและบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ และบริการที่ประทับใจ

พันธกิจ (Mission) :

เป็นศูนย์ประสานงานในการให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารโรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมการให้บริการทั้งทาง

ด้านการรักษาพยาบาล งานสารบรรณ สิ่งแวดล้อม ชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่คุณภาพในระดับสากล  บุคลากรมีความสุขในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

1.  การบริหารจัดการด้านสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารโรงพยาบาล

2.  การบริหารงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาล

3.  สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์

4.  สืบค้น รวบรวมข้อมูล ตลอดจนงานด้านธุรการ เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารโรงพยาบาล

5. เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานในการดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน

โครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

 
2 เดือนที่แล้ว
เกี่ยวกับ