โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยใหม่
สำหรับผู้ป่วยใหม่ที่ยังไม่เคยมาโรงพยาบาล
ผู้ป่วยที่มาตรวจตามนัด
ผู้ป่วยเก่าที่มาไม่ตรงนัด
เจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจ
ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย
ขั้นตอนการรับยาต่อเนื่อง