โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลา

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
ห้องตรวจจักษุ
ห้องตรวจจิตเวช
ห้องตรวจทันตกรรม
ห้องตรวจนรีเวช
ห้องตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
ห้องตรวจรักษ์ปทุม
ห้องตรวจรังสีรักษา
ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป
ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ห้องตรวจศัลยกรรม
ห้องตรวจหู คอ จมูก
ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
ห้องตรวจอาชีวเวชกรรมและคลินิกโรคจากการทำงาน
ห้องตรวจอายุรกรรม 4
ห้องตรวจอายุรกรรม 8
ห้องตรวจอายุรกรรม 9