โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลา

ห้องตรวจเด็กแรกเกิด-18ปี
(ห้องตรวจกุมารเวชกรรม)
ห้องตรวจตา
(ห้องตรวจจักษุ)
ห้องตรวจจิตเวช
ห้องตรวจฟัน
(ห้องตรวจทันตกรรม)
ห้องตรวจนรีเวช
ห้องตรวจฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว
ห้องตรวจรักษ์ปทุม
(ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับเต้านม)
ห้องตรวจรังสีรักษา
(ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่จำเป็นต้องได้รับการฉายรังสีเพื่อการรักษา)
ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป
ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ห้องตรวจศัลยกรรม
ห้องตรวจหู คอ จมูก
การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านกระดูกและข้อ เส้นประสาท
(ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์)
ห้องตรวจอาชีวเวชกรรมและคลินิกโรคจากการทำงาน
ห้องตรวจอายุรกรรม 4
ห้องตรวจอายุรกรรม 8
ห้องตรวจอายุรกรรม 9