โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลา

ห้องตรวจเด็กแรกเกิด-18ปี

(ห้องตรวจกุมารเวชกรรม)