โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหาร

ศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายบริการทางการแพทย์

ผศ.นพ.กฤษฎา เปานาเรียง

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายประกันสุขภาพ

ผศ.คัชรินทร์ ภูนิคม

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ

ผศ.นพ.ชัช สุมนานนท์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

รศ.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ภญ.รัชฎาพร สุนทรภาส

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายเภสัชกรรม

นางเบญจมาศ จันทร์นวล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ฝ่ายการพยาบาล