โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหาร

ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ผศ.คัชรินทร์ ภูนิคม

รอง ผอก.ฝ่ายการแพทย์

รศ.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์

รอง ผอก.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผศ.อาทิตย์ บุญรอด

รอง ผอก.ฝ่ายประกันสุขภาพ

ผศ.อธิบดี มีสิงห์

รอง ผอก.ฝ่ายคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ผศ.สรวิเชษฐ์ รัตนชัยวงศ์

รอง ผอก.ฝ่ายแผน

นางเบญจมาศ จันทร์นวล

รอง ผอก.ฝ่ายการพยาบาล

นางรัชฎาพร สุนทรภาส

รอง ผอก.ฝ่ายเภสัชกรรม