โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา

คลินิกบูรณาการนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์