โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา

ตารางเวรแพทย์ออกตรวจคลินิกนอกเวลา
ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์