โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา

ห้องตรวจเวชศาสตร์นิวเคลียร์