โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลา

ตารางเวรแพทย์ออกตรวจคลินิกนอกเวลา

 

สาขา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสฯ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
อายุรศาสตร์โรคไต วิจิตรา/พรรณธิพา เอกลักษณ์/พรรณธิพา   สาวิณี   กิตติ์รวี/สาวิณี พรรณธิพา (2, 4)
โรคผิวหนัง สุธีรพร สุธีรพร เจริญ สุธีรพร เจริญ เจริญ  
โลหิตวิทยา   ธีรินทร์   พิสาข์     กาญจนา
ต่อมไร้ท่อ จินต์/เดือนชนนี จินต์   จินต์   จินต์/เดือนชนนี  
อายุรศาสตร์ อธิบดี ปิยกาญจน์ ภัทธนฤน/ณัฐดนัย
วันทิน/ธนชัย(1,3)
มัญชุมาส สุดา ปณิตา/มัญชุมาส
สุดา/ศิรภพ/อธิบดี
อธิบดี/มัญชุมาส
นราชัย
โรคระบบประสาทและสมอง     สมศักดิ์     กรรณิการ์  
โรคภูมิแพ้และข้อ   สิทธิชัย อรรจนี อรรจนี/ทิพวัลย์ สิทธิชัย/อรรจนี สิทธิชัย อรรจนี
เวชศาสตร์ครอบครัว   ณัฎฐริกา อาคม อรรถกร กิมาพร   อาคม
นรีเวชกรรม ประนอม/ศรีนารี
เพียรพันธ์
ประนอม / สงวนโชค สงวนโชค ประนอม/เจน ประนอม/วัลยาณี/
หลิงหลิง
ศรีนารี/เจน/นันทสิริ
ชำนาญ(1,3)/เมธา
นราทศพล/ภาณิชา
บัณฑิต(2,4)
สงวนโชค/ยุวดี
สูติกรรม     เจน จตุพร   สาธิดา/ภรทิพย์
ทรรศนันท์/วรัชญา
 
มีบุตรยาก หลิงหลิง   ศิริฤทัย   ภาณิชา สุพัชญ์  
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   วนัชพร/มัณฑนา ธนัท   ณัฐภัทร    
โรคหัวใจ บูรพา แพรว ไชยสิทธิ์ ภัทรพงษ์ ทรงศักดิ์    
โรคระบบทางเดินหายใจ อภิชาติ(นอนกรน)
เบญจมาศ
อภิชาติ/   วัชรา/อภิชาติ/
วรวัฒน์
วัชรา วัชรา/อภิชาติ(1,3) อภิชาติ/
รอไต           ชลธิป/ทวี
ศิริรัตน์(สัปดาห์ที่ 3)
 
หลังปลูกถ่ายไต   ชลธิป   ศิริรัตน์/จิตต์รัตน์ ทวี    
โรคระบบทางเดินอาหาร คู่ขวัญ/ชิตชัย ชิตชัย วิศรุต วัฒนา พิศาล วัฒนา/คู่ขวัญ
วิศรุต(1,3,5)
คู่ขวัญ/ชิตชัย
จิตเวช   อชิรญา/ภาพันธ์       ศิรินภา/อชิรญา
นวนันท์/กุศลาภรณ์
ภาพันธ์
 
กุมารเวชศาสตร์     ณภัทร/ภัทร     กุสุมา/รัฐพล/ศศิวิมล จามรี
โสต ศอ นาสิก นิชธิมา/ธีราพร สุภวรรณ/ภาธร พรเทพ/จักรี ภาธร/จักรี/นิชธิมา สงวนศักดิ์/วัชรีพร
พรเทพ
เสกสันต์/พรเทพ
จักรี
นิชธิมา(สัปดาห์ที่ 1)
ศัลยศาสตร์ทั่วไป ผาติ/ธีรวีร์/ปฐมพงษ์ สมชาย/วศิน(ชคัตฯ)
ดลฤดี(เด็ก)
ภานุ/สุอาภา
พัชรีภรณ์(เด็ก)
ปาริชาติ(หลอดเลือด)
ปฐมพงษ์/เฉลิม
จักรพันธ์/วศิน (ธนฯ) อรรถพล/ณรงชัย
อภิวัฒน์/โอวตือ/
ณรงค์/จักรพันธ์/องอาจ(รักษ์ปทุม)
ดำเนิน (รักษปทุม)
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ อุกฤษฎ ปกรณ์ กันต์รพี   อุกฤษฎ ขจิตร์/วิเชียร
อุกฤษณ์
ศุภณัฎฐ์/กันต์รพี
กฤษฎา/วีรพัฒน์
ศัลยกรรมประสาทและสมอง      ปุณณรัตน์ นนทพล   กฤษกร อนุชิต
ศัลยกรรมตกแต่ง ปัทมา พลากร กวีศักดิ์ ปัทมา   พลากร/พิมพ์ธวัล  
ศัลยกรรมทรวงอก   คุณัช  ฐิติ รชฎ รชฎ คุณัช ชวลิต
ออร์โธปิดิกส์ อาทิตย์/ณัฐพล จนิสตา เศรษฐพล/คณณัฎฐ์
กิตติพงษ์
เศรษฐพล/ชัชวาล
ชัยยศ
กมลศักดิ์/นัธทมน สุรชัย/อาทิตย์/ภัทร
ณัฐพล/ชัยยศ/กิตติ
นัธทมน/พงศธร
กมลศักดิ์
ภัทร/นัทธมน/กิตติ
วิชชาภรณ์/จนิสตา
จักษุ วิภาดา/พรรณทิพา ธรรศ/ภาวสุทธิ์
ยศอนันต์
ธนภัทร/พัฐสุดา สมเกียรติ นิพนธ์/วรัชญา/ชวกิจ พัฒนารี/อรสิริ
อรพิน
วิภาดา(3,4)/สุธาสินี
สุขุมาลย์/วรัชญา(1,2)
เวชศาสตร์ฟื้นฟู     ณัฐเศรษฐ       ณัฐเศรษฐ
เวชศาสตร์นิวเคลีย       ยศดนัย(รังสีรักษา)
ศิริวรรณ
  จรูญศักดิ์