โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

ผู้ป่วยเก่าที่มาไม่ตรงนัด