โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล