โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)


หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และบริหารทรัพยากรบุคคล  และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) 20-21 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุม Meeting Room 5 ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพโดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย ผลที่ได้นอกจากการพัฒนาคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือแล้วยังส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรจนเป็นองค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทราบวิธีการสร้างงานวิจัยจากงานประจำ ตั้งแต่ที่มา แนวคิด การตั้งคำถามวิจัย (Research Question) การติดตามโครงการวิจัย แนวทางในการใช้ R2R เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ Learning Organization กิจกรรมจริงที่ใช้ในการขับเคลื่อนงาน R2R พร้อมฝึกปฏิบัติ และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้วิจัย R2R

23 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล