โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

การจัดอบรม Young Leadership รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร Young Leadership Programรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม Meeting Room 5 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะพื้นฐานให้ผู้บริหารในระดับต้นได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการ และวิธีปฏิบัติที่นำสมัยในด้านการบริหารจัดการ พร้อมนำมาปรับปรุงใช้ในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งหรือผู้ที่หน่วยงานเล็งเห็นว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ให้สามารถบริหารจัดการงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกันในทุกระดับ

ในครั้งที่ 2 นี้ ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มากด้วยความรู้ประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย

รศ.จงรักษ์ หงษ์งาม คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รศ.เกรียงศักดิ์ เจนวิถีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.กียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์กลางบริการสุขภาพ

ผศ.ชัช  สุมนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

รศ.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

การดำเนินการดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และผู้ดำเนินงาน ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อก่อนเข้าร่วมอบรม

 

23 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล