โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

การฝึกอบรม Up skills/Re skills การพัฒนาคุณภาพ แนวคิดและการนำไปใช้


โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง การฝึกอบรม Up skills/Re skills การพัฒนาคุณภาพ แนวคิดและการนำไปใช้  เมื่อวันที่ 7-8  มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา สำหรับผู้บริหารระดับต้นและผู้เข้าร่วมอบรมระดับ Talent ขององค์กร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเบื้องต้น ในด้านความรู้ มีความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ  สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานด้านคุณภาพ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

23 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล