โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ
ID หัวข้อ หมวดหมู่ อัปเดตล่าสุด
92 การใช้แบบบันทึกข้อมูล กรณีใช้เครื่อง ECMO ในผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 20 วันที่แล้ว
85 แจ้งนโยบายการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกินสิทธิประโยชน์พื้นฐานของผู้ป่วย ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 20 วันที่แล้ว
83 ขอแจ้งแนวทางในการรักษาผู้ป่วยด้วยการทำ Plasmapheresis ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
63 ซักซ้อมความเข้าใจในการเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
64 แนวทางปฏิบัติในการรับผู้ป่วยมะเร็งตามนโยบาย "มะเร็งรักษาได้ทุกที่" (Cancer Anywhere) ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
80 แจ้งเงือนไขกรณีผู้ป่วยต้องลงนามชำระเงินเอง ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
66 ขอแจ้งการใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Health Object:HO ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
78 แจ้งแนวปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน(สิทธิเบิกจากต้นสังกัด)ออกจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
79 ขอแจ้งขั้นตอนการรับต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเอกชน (refer in) ไว้เป็นผู้ป่วยใน ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
81 แจ้งขั้นตอนการใช้แบบฟอร์มการชำระเงินเอง ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
82 แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
84 ขอความร่วมมือการรักษาตามกรอบแนวทางการรักษา (Protocol) และใช้ยาตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 21 วันที่แล้ว
77 ขอแจ้งแนวทางการส่งตัวผู้ป่วยกลับไปรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ (refer back) ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 1 เดือนที่แล้ว
68 ขอทบทวนแนวทางการรายงานผู้ป่วยนอนนานและหรือมีค่าใช้จ่ายสูง ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 2 เดือนที่แล้ว
65 ขอแจ้งรายชื่อรายการยาต้นแบบที่ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการจ่ายตรงอาจจะต้องร่วมจ่ายค่ายา ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 3 เดือนที่แล้ว
18 แนวปฏิบัติในการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยต่างชาติและผู้ป่วยชำระเงินเอง ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 5 เดือนที่แล้ว
17 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยบัตรทองที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อไปรับการตรวจหรือรักษาต่อกรณีเกินศักยภาพ ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 5 เดือนที่แล้ว
19 การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปทำหัตถการระบบหัวใจและหลอดเลือดที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ระเบียบ - แนวทางปฏิบัติ 5 เดือนที่แล้ว