โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

"เคล็ดลับการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ : ไม่ยากอย่างที่คิด"


"เคล็ดลับการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ : ไม่ยากอย่างที่คิด"

---------------

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

เวลา 13.00 - 15.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

---------------

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมในการบริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมด้วยการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ หรือรูปแบบการทำงานใหม่ ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่หน่วยงานจะทำให้หน่วยงานมีความได้เปรียบ และมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นสามารถตอบสนองต่อทิศทางเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้องค์กรพัฒนาต่อเนื่องสู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้”

24 เดือนที่แล้ว
เรื่องราวดี ๆ ที่ต้องแชร์