โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ภาวะสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566


ภาวะสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

หน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการบริการตรวจสุขภาพ การคัดกรองภาวะสุขภาพ ให้คำปรึกษาและส่งต่อบุคลากรที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติและเสี่ยงสูง ในระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยสรุปภาวะสุขภาพบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ดังภาพ

6 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์