โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต

ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านโรคไตในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความซับซ้อนในการดูแลรักษามากขึ้น จึงได้มีการก่อตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคไต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อเป็นศูนย์การดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจรตั้งแต่การวินิจฉัยและดูแลรักษา ผู้ป่วยโรคไตทั่วไป, ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง, ผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตรวมถึงผู้ป่วยปลูกถ่ายไต โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางโรคไต โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาชีพเพื่อเ ป็นแหล่งพัฒนาการศึกษาวิจัย โดยมีหลักสูตรอบรมอายุรแพทย์โรคไตและพยาบาลไตเทียมอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี

ติดต่อ 

อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) โรงพยาบาลศรีนครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

ชั้น 4 หน่วยไตเทียม เบอร์โทร 043 - 363912 -3

ชั้น 5 คลินิกผู้ป่วยนอก เบอร์โทร 043 - 363919

เว็บไซต์ : https://kidneyexcellence.kku.ac.th/frontend/web/site/index

ติดต่อในเวลาราชการ

E-mail: kidneykhonkaen@kku.org

13 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์