ประวัติความเป็นมา

       สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามยิ่งของสังคมไทย และสังคมโลก ด้วยพระเมตตา วิริยะ และอุตสาหะในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมจนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ปวงชน สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จึงชื่นชมในพระบารมีและทูลเกล้าฯถวายรางวัลต่างๆ พร้อมทั้งถวายพระเกียรติ ยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ และของโลกทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม


       ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นวาระ 108 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นอีกวาระ หนึ่งที่คณะแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ พระราชทานพระบรมราชนุญาต ให้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ และพระนามว่า “พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระศรีนครินทราบราราชชนนี” ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเฉพาะในด้านการดูแลสุขภาพ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้รับพระมหา กรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 นับเป็นพระมหา กรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

 

สัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ Click..


       


home history interior activity contact home history interior activity contact