สัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์

ดอกหญ้า หมายถึง การก่อกำเนิดจากสิ่งเล็ก ๆ ของความยิ่งใหญ่
จำนวน 3 ดอก หมายถึง คุณธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย “วิทยา จริยา ปัญญา”
การรวมกลุ่มของดอกไม้ หมายถึง ความเอื้ออาทรของสังคมไทย
แผ่นหิน หมายถึง ความแข็งแกร่ง หนักแน่น
สีทอง หมายถึง สีแห่งพุทธิปัญญา ความดีงาม ความสุข ความบริสุทธิ์ดั่งความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สีแดง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพ
สีเขียว หมายถึง สีแห่งความอุดมสมบูรณ์ และสีประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


home history interior activity contact home history interior activity contact